top of page

האתרוג של אליהו הנביא


היום ערב חג סוכות


ברצוני לאחל חג שמח לכולם ובחרתי בסיפור מרגש מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא ז"ל :

מכל המצוות שקבלו עליהם בני ישראל הקפיד הרבי מלכוביץ במיוחד על מצוות אתרוג. משתדל היה להשיג לחג את האתרוג הנאה ביותר. במשך כל השנה חי בדוחק ובדלות וחסך פרוטה לפרוטה. וכשבא אלול, היה עובר בין סוחרי האתרוגים כדי לבחור לעצמו את האתרוג היפה ביותר. הסוחרים כבר הכירו אותו ואת ידו הפתוחה ושמרו למענו את האתרוגים הנאים. בליל אלול אחד, לאחר שהתעייף מן הסיבוב בין סוחרי האתרוגים, נכנס לאכסניה לנוח מעט ולסעוד את לבו. ליד השולחן ישב בעל עגלה יהודי ובכה. שאל הרבי : מדוע אתה בוכה ? ענה היהודי : הסוס שלי מת פתאום. ואין לי כסף לקנות סוס אחר. והנה החגים מתקרבים, וכיצד אפרנס את אשתי וילדי הרכים בלי הסוס ? חשב לו הרבי מלכוביץ: מצוות אתרוג מצווה גדולה היא ואי אפשר לברך על סוס כעל אתרוג. אבל גם מצוות גמילות חסדים מצווה היא... הרבי מלכוביץ הוציא את כספו, נתן לבעל העגלה ואמר לו: לך וקנה לך סוס חדש! שמח בעל העגלה ובכה מרוב שמחה. כשחזר הרבי לביתו יצאו החסידים לקראתו לראות את האתרוג שהביא. אבל הרבי חייך ואמר: השנה אברך על סוס. שמעו החסידים והבינו שיש דברים בגו. ביום הראשון של החג, כאשר עמד הרבי לברך על ארבעת המינים, ועל אתרוג של אחרים, נכנס פתאום בעל העגלה לסוכה. רבי - אמר היהודי - ה' הצליח בידי... קניתי לי סוס צעיר ובריא, ובעזרת השם הרווחתי לפני החגים כסף רב, כפל כפליים ממחיר הסוס והלכתי אל סוחרי האתרוגים וביקשתי שיתנו לי עבורך את האתרוג הנאה ביותר, כזה שאתה רגיל לקנות בכל שנה, והנה הוא לפניך... והאתרוג היה הדור ונאה עד מאוד, לא היה כמוהו לנוי. שמח בו הרבי מאד. אך בליבו אמר: לא נתתי לו כספי על מנת שיחזיר לי... במוצאי החג אשיב לו את כספו. במוצאי החג לווה הרבי כסף מכל ידידיו, ושלח את שמשו לקרוא לבעל העגלה כדי לשלם לו את מחיר האתרוג. כשבא בעל העגלה הושיט לו הרבי את הכסף, והודה לו על האתרוג, אך בעל העגלה השתומם מאוד וסירב לקחת את הכסף. "רבי ! מה אתה אומר ! אני קניתי לך אתרוג ? אני ? מניין לי כסף לאתרוג ? בקושי קניתי חלות ויין לחג". שתק הרבי ושתקו החסידים. כולם הבינו מיהו זה ששלח אתרוג לרבי.


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page