top of page

התאמות בדרכי ההיבחנות ברמה 02


המלצות להתאמות אלה באבחון יכול לתת מאבחן דידקטי (בדומה להתאמות מרמה 01 עליהן הסברתי במאמר קודם).

  • הכתבה לבוחן נטראלי

זו התאמה הניתנת במהלך המבחן.

מי שמבצע את הכתיבה עבור התלמיד הוא אדם אחר שאינו מלמד את המקצוע בו התלמיד נבחן.

המלצה להתאמה זו ניתנת כאשר ההבעה בעל פה טובה יותר מההבעה בכתב, כאשר כתב היד של התלמיד כלל אינו ברור (לעתים גם לתלמיד עצמו),קצב הכתיבה מאוד איטי והתלמיד משקיע מאמצים רבים בפעולת הכתיבה.

  • הקראת שאלון הבחינה

המלצה להתאמה זו ניתנת כאשר הקריאה איטית מאוד ו/או משובשת

היא מתבצעת כאשר המבחן מתחיל ,אדם אחר (או מחשב) מקריא את השאלון לתלמיד.

היא ניתנת בעיקר במקצועות רבי מלל :היסטוריה, אזרחות ,תנ"ך ,ספרות ועוד.

במתמטיקה -הקראת החלק בו יש בעיות מילוליות בלבד.

ההתאמה אינה ניתנת במקצועות מדעיים כגון :כימיה, פיזיקה ועוד.

בלשון- אין הקראת שאלון למעט מקרים חריגים שקבלו אישור מועדת ההתאמות המחוזית במשרד החינוך.

  • מילונית אלקטרונית

אפשרות זו מתאימה לתלמידים עם קשיים בשיום אוטומטי וקשיי שליפה או זיכרון.

תלמידים בעלי לקויי למידה שקיבלו אישור להשתמש במילון אלקטרוני בבחינת הבגרות באנגלית צריכים להביא איתם את המילונית (דגם המאושר ע"י משרד החינוך).Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page